Poradnik

ELZAB Kolektor

Baza towarów na terminalu EK

Pobranie na terminal bazy towarowej pozwala tworzyć dokumenty obrotowe dla nich. EK jest systemem jednobazowym i jednodokumentowym, co oznacza, że w danym momencie na terminalu może być co najwyżej jedna baza towarowa i jeden dokument.

Na terminalu EK nie ma funkcji przeglądania bazy towarowej. Jej usunięcie jest możliwe przez pobranie innej bazy towarowej (o ile nie ustawiono na terminalu dopisywania nowej bazy do już istniejącej) lub przez funkcję usuwającą dane z pamięci terminala Memory/Initialize dostępną po uruchomieniu terminala kombinacją [7+9+zasilanie].

UWAGA! Wykonanie aktualizacji EK na terminalu CPT711 kasuje dane z jego pamięci.

Funkcje “Przegląd” i “Usuń” na terminalu EK dotyczą wyłącznie dokumentu z kodami i ilościami.

Instalacja ELZAB Kolektor

Program ELZAB Kolektor instalujemy wyłącznie za pomocą instalatora dostępnego na stronie www.elzabsoft.pl. Mogą pojawić się problemy z instalacją EK na terminalach podłączonych do portów USB.

Przypadek 1:
Jeśli instalator nie wykrywa wirtualnego portu COM a zasilanie stacji dokującej jest włączone, to należy odinstalować bieżący sterownik terminala i uruchomić instalator sterownika cp210xVCPInstaller_… znajdujący się w folderze instalatora USB\CPT210_TU_WEJDZ_I_INSTALUJ.

Przypadek 2:
Jeśli instalator wykrywa port COM ale transmisja zawiesza się w trakcie ładowania na terminal pliku licencyjnego, to powodem może być:

 • Użycie starszej wersji instalatora – pobrać najnowszy.
 • Niewłaściwy sterownik terminala – patrz Przypadek 1.
 • Uszkodzenie pliku licencyjnego – zlecić ponowne wygenerowanie licencji.
 • Starsza niż 3.14 wersja kernela terminala CPT-8000 – aktualizacja kernela.

W systemach Windows nowszych od XP, jeśli program magazynowy znajduje się w folderach typu Program Files należy podnieść uprawnienia programu ciph8000, aby uruchamiał się z prawami administratora systemu (Właściwości>Zgodność).

Komunikacja z terminalem EK

Transfer danych pomiędzy komputerem a terminalem EK realizuje sterownik ciph8000.exe. Po prawidłowym skonfigurowaniu w programie magazynowym sterownik ten uruchamia się automatycznie i wysyła bazę towarową na terminal lub odbiera z terminala dokument z kodami i ilościami.

Sterownik można uruchomić ręcznie z odpowiednimi dla kierunku transferu poleceniami:

 • wysyłanie bazy produkty.txt do kolektora – ciph8000.exe /e /nr_COM /prędkość_w_baudach, na terminalu uruchomić pobieranie,
 • pobieranie dokumentu kody.txt z kolektora – ciph8000.exe /i /nr_COM /prędkość_w_baudach, na terminalu uruchomić wysyłanie.

Struktury plików wymiany podaje instrukcja EK.

Jeśli instalację i konfigurację obsługi terminala EK w programie magazynowym wykonano zgodnie z instrukcją EK, transfer danych powinien działać prawidłowo. Warunki i zasady instalacji i konfiguracji obsługi są następujące:

 • instalacja powinna być wykonana za pomocą najnowszego instalatora EK (dostępny na elzabsoft.pl),
 • wybór opcji programu magazynowego (np. cena) podczas instalacji oznacza konieczność ustawienia w nim transferu tej opcji (np. ceny),
 • poprawność ścieżki dostępu do foldera wymiany, instalator podpowiada standardową ścieżkę.

Jeśli są spełnione powyższe kryteria, to problemy z transmisją mogą być usunięte przez:

 • zmniejszenie prędkości transmisji na terminalu,
 • ponowne zainstalowanie programu EK na terminalu po uprzednim resecie pamięci terminala: [7+9+zasilanie] i Memory/Initialize lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych: [7+9+zasilanie], następnie [zasilanie], potem [7+1+zasilanie], na końcu [FN+9],
 • zmniejszenie ilości transferowanych danych (błąd 10),
 • zwiększenie parametru Timeout w programie magazynowym (np. PC Market),
 • wykonanie upgradu kernela terminala do wersji 3.14.
Terminal nie czyta kodu

Po prawidłowym zeskanowaniu kodu na etykiecie towaru obecnego w bazie towarowej na terminalu EK powinna wyświetlić się nazwa towaru, a kursor powinien się znaleźć w polu wprowadzania ilości (o ile nie włączono opcji szybkie skanowanie – ilość jest z góry zadana).

Jeśli tak się nie dzieje to należy sprawdzić:

 • prawidłowość działania skanera poza programem EK, uruchamiając funkcję Reader Test, dostępną po uruchomieniu terminala kombinacją [7+9+zasilanie],
 • czy skanowany kod znajduje się w pliku produkty.txt w folderze wymiany programu magazynowego? Jeśli kod jest w pliku wymiany, to może mieć 12 cyfr i mógł zostać dopełniony do 13 cyfr przez skaner zerem na początku, wtedy trzeba zmienić ustawienia terminala EK. Jeśli kod w pliku wymiany miał na początku zero, to skaner mógł je usunąć, wtedy trzeba dostosować ustawienia terminala do tej sytuacji. Inną przyczyną nie wyświetlania towaru po zeskanowaniu może być nieprawidłowość kodu lub błąd dekodowania skanera, co można sprawdzić przez porównanie tego co wyświetla Reader Test z tym co zawiera plik produkty.txt
Terminal wyłącza się sam

Terminal najprawdopodobniej jest rozładowany, a jeśli nie, to należy wykonać twarde bootowanie terminala na jeden z dwu opisanych sposobów.

Sposób pierwszy:
Użyć kombinacji przycisków [7+9+zasilanie] i uruchomić funkcję Memory/Initilize, która usunie z terminala dane i ponownie zainstalować program EK za pomocą najnowszego instalatora pobranego ze strony elzabsoft.pl.

Sposób drugi:
Użyć kombinacji przycisków [7+9+zasilanie] , następnie przycisku [zasilanie], potem kombinacji [7+1+zasilanie] i na koniec kombinacji [FN+9] co spowoduje skasowanie pamięci Flash i ponownie zainstalować program EK za pomocą najnowszego instalatora pobranego ze strony www.elzabsoft.pl.

ELZAB Kolektor CE

Aktualizacja do wersji 3
 1. Przed uruchomieniem instalatora EKCE wer. 3 należy zapisać SN i kod aktywujący wyświetlane w oknie EKCE>Menu>Ustawienia>Aktywacja.
 2. Odinstalować z terminala: EKCE w wersji 2, motor bazy SQL Server CE oraz usunąć z dysku Flash folder Elzab_Soft.
 3. Odinstalować EKCE z komputera i usunąć bazę terminal_pc.sdf (ścieżka dostępna na serwerze terminali w Ustawienia>Magazyn).
 4. Uruchomić instalator EKCE  wer. 3 i zainstalować program na komputerze i terminalu.
 5. Jeśli SN wyświetlany w oknie terminala EKCE>Menu>Opcje>Aktywacja jest taki sam jak zapisany w punkcie 1, użyć do aktywacji zapisany kod. W przeciwnym przypadku skontaktować się z Elzab Soft tel. 32 3706 315.
Baza towarów na terminalu

Baza towarów jest przygotowana na serwerze terminali. Dla programów magazynowych takich jak Subiekt GT i Comarch ERP Optima zakres i cechy towarów pobieranych z ich baz określają szablony zdefiniowane na serwerze terminali. W pozostałych przypadkach z wyjątkiem programu miniMAG należy wyeksportować bazę towarową do serwera terminali, przy czym pola: kod, nazwa, ilość i cena są obowiązkowe, a dodatkowo można przesłać trzy inne cechy towaru (Serwer terminali>Ustawienia>Import). Dla programu miniMAG dodatkowe pola to: grupa, PLU, cena zakupu.

Aby terminal mógł wyświetlić dowolny rodzaj ceny wysłanej z programu magazynowego trzeba ustawić jej wyświetlanie na jednym z pól cech towaru na terminalu (Menu>Opcje>Towary). Jeśli nazwy towarów są długie, trzeba ustawić wyświetlanie nazwy w innej linii niż pierwsza. Towary pobrane z magazynu nie podlegają edycji na terminalu, nie można ich też na nim usuwać.

Na terminalu można zakładać nowe towary jeśli program magazynowy umożliwia ich przyjmowanie. Trzeba w tym celu włączyć opcję “Nowe towary” na terminalu. Z terminala wysyła się standardowo dokumenty zawierające kody i ilości, ale można wysłać także 3 pola dodatkowe i przyjazną nazwę dokumentu.

Funkcje klawiatury terminala

Funkcje programu EKCE można uruchamiać za pomocą następujących przycisków klawiatury terminala:

F1 – plus (nowy),

F2 – filtruj,

TAB – menu,

BACK – filtruj.

Ilości ułamkowe

Operowanie na terminalu EKCE ilościami ułamkowymi wymaga ustawienia na serwerze terminali wymaganej precyzji, czyli ilości miejsc po przecinku.

Serwer terminali>Ustawienia>Dodatkowe>Precyzja, dostępne wartości: 0, 1, 2, 3.

Zmiana precyzji na terminalu pojawi się po uruchomieniu na nim transmisji (połączenie z serwerem terminali).

Kody kreskowe

Identyfikacja towaru za pomocą kodu kreskowego jest główną zaletą terminala z czytnikiem kodów, choć terminal EKCE może także obsługiwać operacje na towarach bez kodów kreskowych (opcja na serwerze terminali “Bez EAN“) oraz na towarach z nieczytelnym kodem kreskowym (wybór z listy lub ręczne wprowadzenie kodu).

Towar może być identyfikowany nie tylko jednym kodem. Jeśli kody dodatkowe znajdują się w bazie programów Subiekt GT i Comarch ERP Optima to zostaną one przeniesione automatycznie na terminal wraz z bazą towarową. Dla pozostałych programów magazynowych trzeba przygotować plik wielokod.txt z kodami dodatkowymi i umieścić go w folderze serwera terminali. Format wiersza w pliku: kod_podstawowy TAB kod dodatkowy.

Towar ważony może być przez terminal identyfikowany i określony ilościowo przez kod ważony. W tym celu należy zdefiniować strukturę kodu ważonego na serwerze terminali w oknie Ustawienia>Dodatkowe.

Kiedy terminal nie czyta kodów należy sprawdzić:

 • czy kod ma na początku zera lub jest kodem EAN12, wtedy trzeba w oknie Opcje>Skanowanie zaznaczyć odpowiednią opcję “Kasuj zero …” lub “Prefiks kodu EAN12”,
 • jeśli jest to kod ważony, trzeba zdefiniować jego strukturę.

Jeśli nie jest to przypadek opisany wyżej, należy sprawdzić poprawność działania czytnika za pomocą programu narzędziowego producenta terminala. Jeśli czytnik uruchomiony programem narzędziowym czyta kod, to pozostaje wykonanie twardego bootowania (Cold/Clean Boot) aby wyłączyć działanie przypadkowo uruchomionych aplikacji, zakłócających działanie EKCE.

Komunikacja z terminalem

Terminal EKCE komunikuje się z komputerem i programem magazynowym przez serwer terminali. Połączenie terminala z serwerem terminali korzysta z gniazd, co oznacza, że serwer terminali i terminal muszą mieć przydzielone adresy IP.

Jeśli serwer terminali ma adres 127.0.0.1 oznacza to, wyłącznie możliwość komunikacji jedynie wewnątrz komputera lokalnego. Aby umożliwić komunikację komputera z terminalami należy zainstalować na nim wirtualną kartę sieciową Microsoft Loopback Adapter (dostępna opcja systemu). Po jej zainstalowaniu serwer terminali otrzyma IP umożliwiające komunikację z terminalami.

Terminal EKCE może się komunikować z serwerem terminali przez WLAN pod warunkiem, że adres IP serwera terminali jest dostępny z sieci do której jest podłączony terminal (sprawdzenie za pomocą ping).

Terminal podłączony do komputera przez USB jest wykrywany przez program Centrum Obsługi Urządzeń z Systemem Windows Mobile (dawniej ActiveSync), który zestawia połączenie terminala z komputerem przydzielając mu unikalne IP, co umożliwia komunikację z serwerem terminali. Podłączenie terminala przez USB oznacza, że w trakcie konfiguracji obsługi terminala w programie magazynowym nie wskazuje się portu COM.

Możliwa jest instalacja wielu serwerów terminali, także na jednym komputerze (w osobnych folderach, z unikalnymi portami nasłuchującymi). Każdy serwer terminali ma własną bazę danych i komunikuje się wyłącznie z jednym programem magazynowym.

Obsługa innych programów

EKCE może współpracować z programami magazynowymi nieobecnymi na liście programu instalacyjnego. Deweloper może zintegrować EKCE ze swoim programem wykorzystując dostarczane wraz z instalatorem API, w którym znajdują się przykłady w C#, VB i C++ Builder 2007). Można też wymieniać dane za pomocą plików tekstowych (przykłady w Menu start>Elzab Kolektor CE>Wyślij (produkty.txt) lub Pobierz (kody.txt), co pozwala także korzystać z EKCE bez programu magazynowego.

Smartfony i palmtopy z systemami WM lub WinCE w wersjach 5 lub 6 można wykorzystać do instalowania wersji testowych i demonstracyjnych EKCE.

Reset terminala

Reset terminala należy wykonać jedynie w przypadkach zawieszenia się systemu terminala lub wyświetlania się komunikatu app.exe error po uruchomieniu aplikacji EKCE.

Z zasady resetu nie wykonuje się przez wyjęcie baterii głównej, co przy rozładowanej baterii backupowej może spowodować odinstalowanie się platformy .NET i/lub skrótu EKCE na pulpicie. Dane programu EKCE przechowywane są na dysku flash w folderze Elzab_soft dlatego stan baterii backupowej nie ma na nie wpływu.

Prawidłowy reset wykonuje się za pomocą procedur Warm/Cold/Clean Boot opisanych w instrukcji użytkownika udostępnianej przez producenta terminala. Jeśli nie usunęliśmy foldera Elzab_soft z dysku flash to po wykonaniu procedur bootowania następuje automatyczna reinstalacja programu EKCE.

Jeśli chcemy ponownie zainstalować EKCE na terminalu “od zera” należy usunąć folder Elzab_soft z dysku flash i wykonać procedurę twardego bootowania. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie folderu Elzab_soft powoduje konieczność ponownej aktywacji programu EKCE po jego zainstalowaniu.

UWAGA ! Procedura bootowania przywraca pierwotne ustawienie przydziału pamięci Settings>Control_panel>System>Memory. Zatem jeśli wcześniej dla przyspieszenia działania EKCE przesunęliśmy suwak w lewo zwiększając przydział pamięci RAM dla programów, to po bootowaniu należy powtórzyć tę czynność.

Uszkodzona baza na terminalu

SQLite jest silnikiem bazy danych aplikacji ELZAB Kolektor CE na terminalu. Baza danych w formie jednego pliku o rozszerzeniu .db znajduje się ona w folderze Elzab_Soft na dysku flash. Tak jak wszystko na tym świecie nie jest doskonała i ulega uszkodzeniom. Ich objawem może być np. zawieszanie się transmisji dokumentów z terminala do serwera terminali.

Dane z uszkodzonej bazy można spróbować odzyskać. W tym celu należy skopiować folder Elzab_Soft i wysłać go do Elzab Soft.

Windows 10 nie obsługuje urządzeń z Windowsem CE

Problem
Po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 nie można do komputera podłączyć urządzeń z Windowsem CE, bo WMDC 6.1 nie uruchamia się.

Rozwiązanie (na podstawie artykułu na stronie stackoverflow.com)
Po zainstalowaniu WMDC, prawym klikiem na Starcie otwieramy menu, na którym wybieramy Zarządzanie komputerem > Usługi i aplikacje > Usługi. Przesuwamy się w dół listy i wyszukujemy usługi “Łączność urządzeń z systemem Windows Mobile 2003”. Prawym klikiem otwieramy menu kontekstowe i wybieramy Właściwości > Logowanie. W tym oknie wybieramy Logowanie jako: Lokalne konto systemowe i zaznaczamy “Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem. Zmiany wymagają zatrzymania i ponownego uruchomienia usługi. Może być konieczne zrestartowanie komputera.
Na kolektorze otworzyć Start > Settings > Connections > ikona USB to PC, usunąć zaznaczenie “Enable Advanced Network Functionality” i połączyć kolektor z komputerem przez port USB.

Jeśli nadal nie działa, wygenerować plik z rozszerzeniem bat, uruchomić go a następnie ponownie uruchomić system.

Zawartość pliku poprawka.bat

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

XMAG

Kompletacja – flagi własne

Flagi własne służą do weryfikacji stanu kompletacji. Aby z nich korzystać wymagany jest zielony PLUS. W pierwszej kolejności należy zdefiniować je w Subiekcie w Widok/Administracja/Parametry/Flagi własne.

Definiujemy cztery flagi według schematu:

Flaga 1 – Do kompletacji
Flaga ta służy do ręcznego zaznaczenia, które dokumenty są przeznaczone do kompletacji. Dokumenty zaznaczone tą flagą pojawią się na liście w terminalu.

Flaga 2 – Wysłany do kompletacji
Flagą tą XMAG oznakuje wszystkie dokumenty pobrane do kompletacji  przez terminal. Operator terminala wybierze je z listy i tylko one uzyskają flagę 2. Niepobrane zostaną z flagą 1.

Flaga 3 – Skompletowany częściowo
Każdy dokument można odesłać z terminala z powrotem do Subiekta bez względu na jego stan. Jeśli kompletacja nie jest pełna (są braki), to takim dokumentom XMAG zmieni flagę na 3 i wystawi dokument różnicowy z flagą 1.

Flaga 4 – Skompletowany w całości
Kiedy dokument jest w pełni skompletowany flaga 2 zmieni się na flagę 4.

UWAGA! Subiekt przypisuje flagi własne do pewnych grup dokumentów np. Przyjęcia Magazynowe (PZ i PW). Dlatego te same flagi należy definiować wielokrotnie dla różnych grup dokumentów. Nazwy tych flag muszą być identyczne z uwzględnieniem spacji oraz małych i dużych liter!

Po zdefiniowaniu flag w Subiekcie należy zalogować się na terminalu do Subiekta, aby XMAG mógł odczytać definicje nowych flag. Następnie w konfiguratorze na serwerze terminali w Ustawienia/Dokumenty przypisuje się cztery flagi:

1. Do kompletacji – do kompletacji

2. Wysłany do kompletacji – wysłany

3. Skompletowany częściowo – skompletowany częściowo

4. Skompletowany w całości – skompletowany w całości

Kompletacja – pola własne

Pola własne udostępniają dodatkowe informacje, takie jak: kto skompletował dokument (login operatora), kiedy został skompletowany (data), dokument powiązany (pełny numer). To ostatnie dotyczy wyłącznie przypadku gdy mamy jakieś dokumenty z flagą 3 (częściowo skompletowane), wtedy powstają dokumenty różnicowe powiązane. Do korzystania z pól własnych wymagany jest niebieski PLUS.

Najpierw trzeba zdefiniować pola własne w Subiekcie w Widok/Administracja/Parametry/Pola własne, a następnie zalogować się do Subiekta na terminalu.

UWAGA! Subiekt przypisuje pola własne do każdego dokumentu oddzielnie. Dlatego te same pola własne należy definiować wielokrotnie dla różnych dokumentów. Nazwy tych pól muszą być identyczne z uwględnieniem spacji oraz małych i dużych liter.

Po zakończeniu definicji w Subiekcie należy się zalogować do niego na terminalu, aby XMAG odczytał definicje nowych pól. Następnie w konfiguratorze na serwerze terminali w Ustawienia/Dokumenty przypisujemy nowe pola własne:

 1. Kto skompletował – operator
 2. Data kompletacji – data
 3. Dokument powiązany – dokument powiązany